A-
A+
Print

prosinec 2013 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 56 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
prosinec
2013

Milé krajanky a krajané,

   je doba vánoční a blíží se Nový rok. Říká se, že doba vánoční je doba lásky, míru, dobrých přání a naděje. Proto Vám přeji, abayste v takovém ovzduší prožili nejenom nadcházející svátky, ale i celý příští rok.

    Právě v takové náladě jsme se sešli na našem vánočním koncertě a ještě jednou ukázali, že si v naší České besedě navzájem přejeme, že jsme jedna veliká krajanská rodina. Plný sál našeho Českého národního domu svědčí o tom, že máme hodně přátel, kteří se radují a oslavují s námi.

   Jsme na sklonku roku, který byl nalpněn bohatou kulturní, osvětovou a hospodářskou činností naší Besedy. Všechny naše sekce se činily. Bohemia, Jetelíček, Záhřebské sluníčko, Polka, Lípa vystupovaly na našem jevišti, navštívily jiné Besedy a kulturní manifestace v Chorvatsku. Divadelní sekce úspěšně hájila naše barvy na celostátní přehlídce amatérských divadel v Slavonském Brodě. Děti se hrály a učily se v naší herně Cvrček. Do České doplňovací školy se zapsalo 46 žáků základní školy a 15 středoškoláků se pilně učí českému jazyku a kultuře. Pracovalo se v knihovně, půjčovaly se a četly české knížky, pořádaly  literární večírky, staralo se o besední muzeum, bádalo  v besedním archívu, pečovalo se o náš Český národní dům.

    Byl to rok významných výročí. Naše Česká doplňovací škola oslavila 90. výročí  působení. Rada české národnostní menšiny města Záhřebu oslavila 10 let existence a spolupráce s Českou besedou Záhřeb. Děkuji všem, kteří se na těchto velikých programech během minulého roku podíleli a kteří nám přáli. Zároveň vyzývám všechny Vás, milí krajané, zapojte se do práce naší Besedy, zvlášť Vy, mladí lidé, dejte nám své návrhy a pokyny, abychom spolu budovali Besedu, jakou si přejeme. Právě tak ji udržovaly a organizovaly generace našich předchůdců. Diky tomu naše Beseda příštího roku oslaví své 140. výročí. Když v roce 1874 Josef Vaclav Frič se skupinou záhřebských Čechů zakládal spolek, byla to pionýrská práce, která dnes vyvrcholila velikou rodinou 30 českých krajanských spolků v Chorvatsku pod střechou Svazu Čechů, u jehož založení v roce 1921 také stála Česká beseda Záhřeb. Česká beseda je nejen nejstarším krajanským spolkem v Chorvatsku, ale i jedním z nejstarších v celé Europě. Zároveň je jedním z nejstarších sdružení občanů v Chorvatsku, které kontinuovaně pracuje od svého založení až dodnes. Máme na co být pyšní, máme o co dbát a stojí to za to, abychom si uvedené jubileum slavnostně připamatovali. Nejlepším dárkem naší Besedě bude, jestliže budeme tak horlivě a možná ještě víc pracovat a udržovat naše tradice, jazyk a kulturu.

    Abychom to všechno zvládli, dej nám Pane štěstí, lásku, spokojenost, radost, zdraví a sílu.  Přeji Vám hezké vánoční svátky a šťastný Novy rok.

Jiří Bahník


 

 

KŘEST VZÁCNÉHO KNIŽNÍHO SVĚDECTVÍ
- knihy „Tradice a lidové zvyky záhřebských Čechů“

    S patřičnou přízní jsme 12. prosince v kulturně-hospodářském centru Českého národního domu pokřtili monografii „Tradice a lidové zvyky záhřebských Čechů“ bohemistky a slavistky Jarmily Kozákové Marinkovićové pěknými slovy, slavnostním programem, květinami a pivním přípitkem.

    Čtvrtý vydavatelský titul Rady české menšiny města Záhřebu v edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům vyšel v rámci letošního 10. výročí její existence a v ústrety 140. výročí založení České besedy Záhřeb příštího roku. Je věnovaný výkladu tradic kulturního, národopisného a kuchařského dědictví příslušníků české menšiny v Záhřebu po dobu více staletí.

     Autorka Kozáková předložila jedinečné historicko-etnografické dílo , bohatě vybaveno fotografiemi. Je dvacet let u pramene kultury a osvěty Besedy, šíří, vytváří a úspěšně vede kulturu nejstaršího krajanského společenství v Evropě. Je imponující, že do své knihy shrnula obdivuhodné kulturní a národopisné bohatství předků.
Připravovala knihu pět let. Později jí hlavní redaktorka DrSc. Agneza Szabová sugerovala jednotlivé momenty, jelikož její „historická hodnota, krása tradice a originalita je propojena s cennými chorvatskými tradicemi, stejně tak evropskými“. Redakční radu dále činili Jaromil Kubíček, Jiří Bahník, Adolf Tomek a Alenka Štokićová.

   

Byla to velká slavnost knihy. Tóny Smetanovy Vltavy vítaly toho večera příchozí v sálu Centra, v němž se na stěnách střídaly video záběry pravlasti: Vltavy, Prahy, interiérů českých zámků a pak samotného díla, o co se postarali Martina Marinkovićová Plechatá a Jaromil Kubíček. Důležitost křtu zdůraznil besední smíšený pěvecký sbor Bohemia přednesem vlastenecké písně a Ódy na radost.

    Vítací projev patřil Jaromilu Kubíčkovi, předsedovi Rady a jednomu z redaktorů dokumentu. Hovořil o postavení příslušníků české národnosti v záhřebském prostředí, snaze Besedy a Rady posílit jejich národní identitu i důvodech vydání knihy. Tradice a lidové zvyky záhřebských Čechů zatím vyšly v chorvatské verzi. Jde bezesporu o obsahově bohaté a jedinečné dílo. Přihlížeje k zvláštnostem urbánního života a rozdílností zvyků nově přistěhovalých Čechů, došlo podle něj k vytvoření subkultury, kterou je možné chápat za kolébku střežení dědictví a zvyků Čechů v Chorvatsku.

    A.Szabová mluvila o knize jako původním svědectví o identifikaci s tradicí a lid. zvyky záhřebských Čechů, stále aktuálními. Detailně pak o první části knihy, věnované tradicím a zvykům během kalendářního roku, druhá část knihy se zabývá kulinářským dědictvím.

    Autorka Jarmila Kozáková hovořila o rodinném zázemí, jež ji vedlo ke psaní. Předkové v Berouně v Čechách vlastnili mlýn a v Pakraci pekárnu, takže „den začínal vůní pečiva a chleba.“ Naslouchala babiččiným vzpomínkám na dětství a krajanský život. Čtyři generace osvětářů v rodině hlídají jazyk a tradice svých předků, kuchařské umění je součástí jejich života, vzácné jsou i babiččiny recepty. Vaření jako složka české kultury je proto prezentované velmi štědře. Podobně jako v jedné starodávné kuchařce stojí věnování dcerám českým, nositelkám české tradice, zapřála si J. Kozáková své dílo taktéž jim věnovat.
    Velmi atraktivní bylo předvedení lidových zvyků žáky besední České doplňovací školy, o nichž se v knize také píše.
    Úctyhodný menšinový výkon budil obdiv přítomných. Závěr křtu byl vyplněn vážnou hudbou českých skladatelů, kterou zajistil Domagoj Marić, vedoucí Bohemie s dvěma hudebnicemi Dalii Fiňkovou a Eni Amidžićovou.

Zdenka Táborská


KRÁSNĚ DLOUHÁ CHVILKA

Ve čtvrtek 27.listopadu připravil pěvecký sbor Bohemia pro milovníky hudby a poezie večer plný kvalitních vystoupení.  Zazněly zde, jak české lidové písně pod taktovkou dirigenta sboru Domagoje Mariče, tak skladby klasického rázu, jako Humoreska Antonína Dvořáka, či předehra rockové opery Gubec Beg a milostné téma z filmu Cinema Paradiso v provedení skvělého harmonikářského orchestru Sloga. Emilie Novosadová dojala přítomné posluchače procítěnou recitací a Miluška Křivohlávková  pobavila básní z vlastní tvorby.
    Nelze jmenovat všechny naše výborné recitátory a účinkující, snad je potřeba ještě zmínit krásné vystoupení pěveckého souboru Vuge a třešničku na dortu, dívčí vokální sbor Zwizde, pod vedením básnířky a pěvkyně Zrinky Posavec, to byl opravdový zážitek.
    Velmi nás potěšila hojná účast studentů bohemistiky i jejich provedení českých básní, jen tak dále. Není mnoho takových večerů, kdy člověk zapomene na starosti všedního dne a nechá se unášet hudbou a poezií.
Velký dík patří zejména dramyturgyni večera, nevyčerpatelné studnici nápadů, Milušce Křivohlávkové, taktéž Domagoji Maričovi za umělecký dozor a v neposlední řadě Alence Štokičové, vedoucí sboru, která nás celým večerem provázela. Na závěr je třeba jen doufat, že tento krásný umělecký večer nebyl ojedinělým a dočkáme se v budoucnu i dalších.

Eva HouserováTURISTICKÁ SEKCE NA ADVENTNÍM VÝLETĚ DO BUDAPEŠTI

7. prosince - Budapešť nazývají perlou na Dunaji, aby si nyní vybojovala titul královna Dunaje, a to plným právem. Navštívili jsme Citadelu, Náměstí hrdinů a prostor Tisícileté výstavy s hradem Vajdahunyad, baziliku svatého Štěpána, Parlament, kostel sv. Matěje s Rybářskou tvrzí, královský palác a skončili v centru v ulici Vaci, plné obchodů a prodejen suvenýrů. Tentokrát jsme nevynechali obchůzku hlavní městské tržnice, dvoupatrové budovy, vystavěné v tradičním maďarském slohu a ozdobenou Zsolnayovými kachlíčky.  Považuje se za nejkrásnější evropskou tržnici. Naše výprava, v níž byli členové záhřebské České besedy a další Záhřebané, milující cestování, nepřeskočila další nabídku. Pochutnávali jsme si na Dobošově dortu v legendární cukrárně Gerbaud, kde od  roku 1858 pečou jedinečné moučníky. Zásobovala jimi také vídeňský dvůr. Za soumraku se začala rozsvěcovat světla a zablyštěly ozdoby, zatímco my jsme se provezli osvětleným  Řetězovým mostem a zanechali Dunaj, aby i dále líně proudil  a rozmlouval se svou královnou.

Jarmila HanuškováV malé dvoraně koncertního sálu Vatroslav Lisinský na oslavě Dne lidských práv a Dne Koordinace Rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu 7. prosince zpíval besední sbor Bohemia chorvatskou hymnu Lijepa naša domovino a evropskou hymnu Oda na radost.

Jarmila Kozáková


SVATÝ MIKULÁŠ I LETOS NADĚLOVAL HODNÝM DĚTEM

V sobotu 7. prosince 2013 velký sál Českého národního domu v Záhřebu byl do posledního místa plný. Děti netrpělivé čekaly na oblíbeného svatého Mikuláše. Čekání jim ulehčili žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb a školky herny Cvrček. Pro ně a pro Mikuláše připravili se svými učitelkami Martinou Marinkovićovou Plechatou a Danielou Kosićovou besídku. Žáci recitovali o Mikuláši, zpívali o zimě a také zahráli scénku o Mikuláši „Tři dcery“. „Sbor“ z 48 dětí najednou začal z jeviště zpívat Náš, náš Mikuláš nese dárky hodným dětem, náš, náš Mikuláš nese dárky nám. Uslyšel se zvoneček a všechny oči pečlivě sledovaly Mikuláše, jak dveřmi přicházi do sálu a vesele zdraví děti. Mikuláš (Miro Geler) zdravil děti, ale i dospělé a potom začal nadělovat hodné děti. Mimo školáků pro dárek si přišly 39 dětí našich členů, které k jevišti zvala učitelka Maja Burgerová. Děti se nemohly dočkat a hned se začaly dívat do svýh sáčků, aby zjistily, co pro ně Mikuláš přinesl. Dárky financovala Beseda a s láskou obstarala předsedkyně školní rady ČBZ Jarmila Kozáková Marinkovićová. Na závěr svatý Mikuláš požehnal přitomné a popřál, aby se i nadále učili českému jazyku. Děti šly domů a s úsměvem uvažovaly, jak to asi bude za rok.

Maja Burgerová


 


VÁNOČNÍ SOBOTNÍ DÍLNA

V sobotu 14. prosince 2013 Národní univerzita Dubrava – Kulturní centrum uspořádala projekt Tradice, která nás spojuje v rámci vánoční soboty.  Národnostní menšiny města Záhřebu prezentovaly své předvánoční a vánoční zvyky. Část prezentace byla i výtvarná dílna. Žákyně České doplňovací školy České besedy Záhřeb Paula a Petra Ivatovićovy za pomoci své maminky Andrei Křenkové představovaly českou menšinu a s návštěvníky Univerzity vyráběly ozdoby na vánoční stromeček ve tvaru českých perníků a hvězdíčky v technice origami. Děvčata také představovala český vánoční zvyk – překrajování jablka. Tato akce všechny velmi zaujala, kteří se v sobotu rozhodli přijít do Národní univerzity Dubrava, jako i plakát, který stručně informoval o českých vánočních zvycích a jídlech.

Maja Burgerová


11. prosince se konala zajímavá přednáška o věrozvěstech Cirilu a Metodějovi k 1150.výročí jejich příchodu na Moravu akademika Josip Bratuliće. Přednáška se konala v organizaci Chorvatsko – české společnosti, České besedy Záhřeb a Makedonsko-chorvatské společnosti Spektrum. Zahájil ji předseda CHČS Marijan Lipovec a na závěr pozdravil přítomné předseda České besedy Jiří Bahník.

Jarmila Kozáková


BESEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Besední vánoční koncert, již tradičně zazněl a zavoněl našim spolkem 14. Prosince v slavnostním ovzduší. Pěvecký sbor Bohemia, kterému se přidali i mladší členové dalších sekcí a pěvecko-hudební soubor Lípa, předvedl bohatý a pestrý program. Daroval nám nejen krásné vánoční písně a koledy a taktéž nezapomenutelnou humorní scénku Sami doma, která rozesmála hojný počet návštěvníků v Českém domě. Ve skeči zahráli Emilie Novosadová, Mirko Horyna, Jaromil Kubiček, Alenka Štokićová, Dražen Macháček a Ankica Garašićová. Členka sboru Miluška Křivohlávková ze záliby píše scénáře takových koncertů a scének a zasloužila si získaný bohatý potlesk z hlediště. Užili jsme si také zvlášť dojemné předvedení Bílých vánoc díky Evě Houserové, Domagoji Marićovi a Dalii Fiňkové. Jarmila Kozáková již tradičně na vánočním koncertě u bohatě prostřeného štědrovečerního stolu připomněla staré české obyčeje, které se kdysi ale i dnes dodržují v Čechách a v krajanských rodinách. Česká jídla, která sama napekla, nabídla všem přítomným na ochutnávku. Koncert svým zpěvem zpestřili i hosté – dámská a pánská pěvecká skupina z České besedy Záhřebského županství a na závěr jsme si všichni vespolek, jako vždy zazpívali vánoční píseň.

Jarmila Kozáková


BESEDNÍ NAROZENINY

V září, říjnu a listopadu v Besedě narozeniny oslavili: Dubravko Dosegović, Alenka Štokićová,
Anežka Fofoňková, Grozdana Dosegović, Miluška Křivohlávková, Zlata Dobranićová, Željko Bartoš,
Domagoj Marić, Marie Bukovcová, Ankica Garašićová, Jaromil Kubíček, Margita Švubová, Mirko Švub, Vlasta Tomková, Božo Molnar a Jiří Bahník.

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v životě.


TRADIČNÍ KATEŘINSKÁ ZÁBAVA se letos konala v Českém domě po patnácte a byla veselá a roztancovaná jako vždy. Organizovaly ji zábavní sekce a folklorní soubor Jetelíček. Jako hosté přišli tanečníci ze spřáteleného folkl. souboru Ivan Goran Kovačić. Do půlnoci byla dámská volenka, káču o půlnoci nesla Kristina Kvapilová, záhřebská studentka z Končenic. Aby káču bezpečně přinesla k muzikantům, pomohla si šikovná děvčata koštětem! Bábovku čili káču i letos upekla krajanka Hedviga Koláčková. (úryvek z Jednoty)

Marina Koláčková NovoselováJETELÍČEK TANČIL V ZÁHŘEBSKÉ DUBRAVĚ
Poslední vystoupení v roce 2013 FS Jetelíček měl na jevišti v Záhřebské Dubravě. Zavolali nás členové Syndikátu důhodců Republiky Chorvatsko, kteři si chtěli zpestřit svůj  Vánoční koncert.  Slavnost se konala 19. prosince.  Divákum se líbili Štajdyš a Mestlovka a odměnili  nás velkým potleskem. Velice nám lichotilo, že kromě nás vystoupila také klapa Komin. 

Lydie Muťková


KNIHOVNA obdržela od našich členů a přátelů spoustu knížek, které vyřadili ze svých osobních knihoven. Děkujeme upřímně všem. Paní Armić – Sponza Alexandra z ostrova Hvaru, paní Jana Froňková z Prahy - maminka od Daniely Kosićové, paní Bezićová, paní Jiřinka Rolichová, dcera paní Krolové – paní Ilijana, paní Željka Mihljević, panVěnceslav Peroutka, pan Zvonimir Vajdička.Monografii
„TRADICE A LIDOVÉ ZVYKY ZÁHŘEBSKÝCH ČECHŮ“
si můžete objednat v uřadovně spolku!


ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014,
který vydala Jednota z Daruvaru,
za pouhých 30 kun si můžete pořídit v úřadovně spolku.


Vzpomínáme na naše zesnulé členy
Co víc Ti můžeme dát, jen kytičku květů a tiše vzpomínat.


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hr


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: J.Kozáková, A.Tomek, Ž. Podsedník, T. Hnojčík, M. Vitas, T. Ilić
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M.M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Na tisk finančně přispíva Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css