A-
A+
Print

březen 2010 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
březen
2010

Vážené krajanky a krajané,

Správní výbor Besedy měl během února zvýšenou aktivitu. Scházel se totiž dvakrát, 03. a 22. února s cílem jednat o záležitostech jak běžného rázu (tendence v pohybování žiro-účtu, pokyny pro používání prostoru ČBZ pro soukromé potřeby členů, informace o možnosti využití fasády Českého národního domu pro marketingové potřeby za patřičnou úhradu, zpráva o inventarizaci, zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu pro období leden-prosinec 2009 aj.), ale také, aby dostal nutné informace, na základě kterých vedení navrhlo plán činnosti jednotlivých složek.

Plán činnosti v roce 2010 se bude z větší částí značně lišit od loňského. Za námi je rok, ve kterém jsme oslavili velké jubileum založení našeho spolku, ve kterém jsme díky organizačním možnostem, které má naše Beseda a dovednosti využít vlastní finanční prostředky a prostředky získané z jiných zdrojů, realizovali velkolepou besední aktivitu.

Letos aktivitu jednotlivých složek budeme muset přizpůsobit finančním možnostem, které nejsou zanedbatelné, ale každopádně jsou z větší části závislé na výsledcích vlastní hospodářké činnosti, kterou aspoň doposud udržujeme na uspokojující úrovni. Výše prostředků, které Beseda zajišťuje z rozpočtu Republiky Chorvatsko cestou Rady pro národnostní menšiny a prostřednictvím Svazu Čechů v RCH, nejsou ještě úplně definované, ale je zřejmé, že nebudou větší než minulého roku. Doufejme, že se ani nezmenší.

Krajané, přijďte zaplatit členský příspěvek ve své Besedě.
Svým příspěvkem ukážete, že si vážíte svého spolku a podporujete jeho činnost.
Naštěstí, naše Beseda si pronajímáním prostorů Českého národního domu a pečlivou
hospodářskou politikou, zabezpečuje prostředky pro činnost svých kulturně-osvětových sekcí
a má možnost Vás často pozvat na besídky a pobavení.
Svým příspěvkem však potěšíte svou stařenku Besedu, aby věděla, že ji máte rádi.
VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB
v neděli 28. března 2010 v 9,30 hodin

(pozor, v noci se čas posune o hodinu na letní čas)
Na letní čas se každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se v 02:00 SEČ
(středoevropského času) posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času).

I přes zmíněné okolností, naše soubory se letos, mimo aktivní činnosti ve vlastním prostředí, plně zapojí do manifestací, které organizuje Svaz (Dožínky, Naše jaro, Zpěvánky...). Plánujeme, že se některé naše sekce zúčastní 4. Mezinárodního krajanského festivalu, který se ve dnech 9.-12. září bude konat v Praze. Tato fakta mají povzbudit u všech sekcí zájem o dodatečnou činnost a námahu, aby pilnou a soustavnou prací nacvičily své programy tak kvalitně, aby mohly důstojně prezentovat náš spolek. O tom všem, o čem jsem se jenom krátce zmínil, si velice důkladně rozebírali vedoucí všech sekcí, které se zabývají kulturně – uměleckou a osvětovou činností s vedením Besedy. Podali úctyhodné návrhy na plán své činnosti (a jak to obyčejně bývá, naplánovali toho více než to hospodářská kapacita Besedy skutečně umožňuje), ale jsem si jist, že se přece racionálně domluví o tom, aby na příští rok posunuli realizaci i těch nutných, ale ne tolik naléhavých plánů. Jedno je naprosto nezbytné: v říjnu důstojně poznamenáme 135. výročí sehrání prvního divadla v nově založené ČBZ. Programu se každopádně zúčastní naše divadelní sekce, ale počítáme také s hosty a divadelními soubory z přátelských Besed.

Připomínám Vám, abyste nezapoměli přijít na řádnou, nevolební valnou hromadu našeho spolku, která se bude konat v neděli 28. března. Pozvánku obdržíte jako přílohu Zpráv.

Tou příležitostí Vám vedení Besedy po jednoročním období, v půlce mandátu (který jste mu svěrili na minulé volební valné hromadě) podá zprávu o plnění plánu činnosti a finančního plánu pro uplynulé jednoroční a navrhne plán činnosti na příští období. Připravte se na věcnou a tolerantní diskusi. Dejte i Vy svůj návrh, jak lépe přispět k zdárné aktivitě.

Aby všechno nebylo jenom formální, na začátku valné hromady Vám prezentujeme úryvky z vysílání PRIZMY Chorvatské televize. V nich poznáte, jakýma se očima na oslavu našeho jubilea - 135. výročí založení ČBZ, dívali jejich reportéři. Ukončíme s tradičním pohoštěním.

Doufám, že se valné hromady každopádně zúčastníte
a ještě jednou, pozor na „letní hodiny“.
Jaromil Kubíček


Krajani 24. února se zájmem sledovali přednášku Tony Hnojčíka, prohlíželi si fotografie a s dobrým pocitem a slibem – „uvidíme se znovu v květnu na foto dílně“ opouštěli spolek.

K dostání je
za pouhých 30 kn
ČESKÝ
LIDOVÝ KALENDÁŘ


Nezapomeňte si o něho požádat,
až přijdete ve středu do Besedy.
Krajané,
Napište nám také do Spolkových zpráv
svůj příspěvek
– komentář, zprávu, úvahu, nápad,
svou báseň, nebo nějakou svou
vzpomínku z besedního života.
Přijmeme rádi i fotografie.
Redakce

PŘÍŠTÍ SPOLKOVÁ ČINNOST V ÚNORU A BŘEZNU

10. března středa v 19 h Vzpomínkový večer – Tomáš Garrique Masaryk – první československý prezident – 160. výročí narození – Marijan Lipovac, tajemník Chorvatsko-české společnosti
28. března neděle v 9,30 h VALNÁ HROMADA ČBZ
6. – 10. dubna terý – sobota   Tradiční vzdělávací zájezd žáků České doplňovací školy do České republiky
10. dubna v 17 h sobota Setkání starších členů u čaje v organizaci sekce PŘÍTEL
25. dubna v 6,30h neděle Výlet turistické sekce do Arboreta Volčji potok v Slovinsku

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
 

 

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

Valná hromada se bude konat
v neděli, 28. března 2010 se začátkem v 9,30 hodin
v sále Českého národního domu v ulici Šubićově 20 v Záhřebu,
na základě článků 12. a 14. stanov Besedy
a usnesení správního výboru 22. února 2009.

Návrh denního řádu:

1. Kulturní program.
2. Zahájení valné hromady a vítací projev předsedy správního výboru Besedy.
3. Volba pracovního předsednictva.
4. Schválení denního řádu a jednacího řádu valné hromady.
5. Volby verifikační komise, zapisovatelů a dvou ověřitelů zápisu.
6. Zpráva verifikační komise.
7. Projevy hostů podle přání.
8. Zpráva o činnosti Besedy v minulém období
9. Zpráva dozorčí rady.
10. Návrhy na Plán činnosti na příští období.
11. Diskuse o podaných zprávách a schvalování.
12. Cena Jana Buriana.

 

Záhřeb, 22. února 2010

Předseda správního výboru ČBZ
mr.sc. Jaromil Kubíček, dipl.ing.


 

Jednací řád valné hromady spolku Česká beseda Záhřeb

Článek 1.
Valnou hromadu spolku Česká beseda Záhřeb tvoří členové tohoto spolku. Valné hromady se mohou
zúčastnit i pozvaní hosté, avšak bez práva rozhodování.

Článek 2.
Valná hromada spolku rozhoduje právoplatně, jestliže se této zúčastní alespoň polovina členů. Jestliže se
však v určenou dobu nesejde dostatečný počet členů, valná hromada po půlhodinovém odložení zahájení
může právoplatně rozhodovat za účasti 1/5 členů spolku.

Článek 3.
Na návrh dosavadního předsedy nebo oprávněného člena správního výboru, valná hromada volí tříčlenné
pracovní předsednictvo – předsedu a jeho zástupce, které dále řídí průběh valné hromady.

Článek 4.
Předseda pracovního předsednictva navrhuje valné hromadě k schválení denní řád a jednací řád.

Článek 5.
Na návrh předsednictva se volí zapisovatel a dva ověřitelé zápisu. Zapisovatel předkládá hotový zápis v
zkrácené formě ověřitelům a tito ho odevzdávají jednatelovi spolku.

Článek 6.
Na návrh předsednictva se volí tříčlenná verifikační komise, která podává valné hromadě zprávu o počtu
přítomných s právoplatnými hlasy před schvalováním zpráv a před volení orgánů ČBZ.

Článek 7.
Na návrh předsednictva se volí tříčlenná kandidační komise, pokud je valná hromada volební.

Článek 8.
Předseda předsednictva vyzývá kandidační komisi, aby seznámila přítomné s návrhem kandidátů na
předsedu správního výboru, kandidátů do správního výboru a dozorčí rady.

Článek 9.
Na návrh předsednictva se volí volební komise, která podává zprávu o průběhu a výsledcích voleb.

Článek 10.
Hlasování o orgánech ČBZ je tajné a o dalších bodech denního řádu je veřejné, pokud přítomní
nerozhodnou jinak.

Článek 11.
Předseda pracovního předsednictva vyzývá přítomné členy k diskusi. Diskusní příspěvek může trvati
nejdéle pět minut. Toto časové omezení se nevztahuje na hosty.

Článek 12.
Předseda pracovního předsednictva může přerušit řečníka: jestliže hovoří déle než pět minut, jestliže
odbočí od tématu a pokud hrubě útočí na jednotlivé osoby nebo společenské hodnoty, může ho odstranit
ze schůze.

Článek 13.
Předseda volební komise podává zprávu o výsledcích tajného nebo veřejného hlasování, pokud valná
hromada byla volební.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css