A-
A+
Print

listopad-prosinec 2015 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 58 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
listopad - prosinec
2015

Vážení a milí beseďáci,

rok uběhl jako voda a už jsme opět v adventním období. V soudobém způsobu života nás z toho pomalu bere stres, abychom všechno stihli nakoupit a připravit… Přesto, se pokusme společně trochu pozastavit nad zhodnocením právě uplynulého roku, jelikož záhřebská Česká beseda se zajisté má za čím pootočit. Každého měsíce se řádně scházel správní výbor, kulturní a hospodářská rada. Spolu jsme se domlouvali a projednávali záležitosti, které se před námi neustále vynořovaly jak na poli kulturně-osvětovém, tak i na hospodářském. Věřte, spolu jsme to snadněji zvládli. Pyšně jsme připomenuli 140 let besední divadelní činnosti, zúčastnili jsme se všech krajanských manifestací pořádaných Svazem Čechů v Chorvatsku, v červenci jsme se zúčastnili společného připamatovaní 90. výročí konání prvních Dožínek v Chorvatsku. Na podzim jsme s Radou české menšiny města Záhřebu byli na edukačním zájezdu v České republice, abychom lépe poznali naši pravlast, krásně se pobavili a přitom se i lépe poznali. Na posledním správním výboru v tomto roce jsme dle nových zákonních požadavků, schválili programový a finanční plán na rok 2016. Ráda bych poděkovala celému našemu týmu za výborně odvedenou práci. Největší dík patří všem Vám, milí naši beseďáci  a našim přátelům, kteří jste nás v té práci podporovali.  
        Milí přátelé, přejeme Vám všem, aby nastupující rok 2016 byl pro Vás rokem pevného zdraví, ničím nekaleného štěstí, zasloužených úspěchů a krásných lidských vztahů.            

Alenka Štokićová

(Betlém – Mikoláš Aleš)


Všem členům České besedy Záhřeb,

Všem přátelům Čechů a české kultury

upřímně přejeme požehnané a veselé Vánoce

a šťastný Nový rok 2016


Návštěva ministra zahraničních věcí České republiky

           Ministr zahraničních věcí České republiky pan Lubomír Zaorálek v rámci své pracovní návštěvy Chorvatska 16. října jednal s ministryní zahraničních věcí paní Vesnou Pusićovou a zahájil podnikatelské fórum v Chorvatské hospodářské komoře, kterého se zúčastnili představitelé více chorvatských firem.
Závěrečný bod ministrovy návštěvy chorvatského hlavního města byla návštěva České besedy Záhřeb, nejstaršího spolku české národnostní menšiny v Chorvatsku, kde se setkal s představiteli české menšiny v Chorvatsku a města Záhřebu. Vladimír Bílek, poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, Libuše Straníková, předsedkyně Svazu Čechů v RCH a Alenka Štokićová, předsedkyně České besedy Záhřeb seznámili ministra s bohatou kulturní a osvětovou činností české menšiny, která působí díky podpoře a porozumění obou států, chorvatského a  českého.
         Předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jiří Bahník, informoval ministra o počtu a participaci příslušníků české národnostní menšiny v jednotce lokální samosprávy, přičemž je město Záhřeb kladným příkladem multikulturálního životního prostředí. Pro zlepšení i doposud dobrých vztahů dvou zemí navrhl, aby Ministerstvo zahraničních věcí  probralo možnost založení Českého centra v Záhřebu. Tímto by se otevřela možnost širší a přímější spolupráce na kulturním, ale i hospodářském a turistickém poli. Bylo by to zajímavé i pro českou i pro chorvatskou stranu, jelikož Česká centra jsou agentury Ministerstva zahraničních věcí, působící v zahraničí.

Alenka Štokićová


Poznávací zájezd do České republiky

V rámci splnění svého programového plánu práce na r. 2015 Rada české menšiny města Záhřebu zorganizovala poznávací zájezd do České republiky na jižní Moravu. Zájezdu, který se konal od 8. – 11. října 2015, se zúčastnila čtyřicítka členů Rady a České besedy Záhřeb. Cílem bylo navštívit Brno, Olomouc, Mikulov, Jevišovku, Moravský kras, Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích a zámky Slavkov a Lednice. Představitele Rady a Besedy, vedené jejich předsedy Jiřím Bahníkem a Alenkou Štokićovou, přijal 9. října ve svém úřadě v Brně hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Seznámili jsme ho s naší činností a domluvili se na budoucí spolupráci. Závěr zájezdu 11. října patřil návštěvě jihomoravské obce Jevišovka, kde se upravuje Chorvatský dům. Srdečně nás tam přivítaly starostka obce Božena Bošiaková a místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v Česku Lenka Kopřivová, která nás v místním kostele svaté Kunhuty informovala o tom, jak se Chorvaté v 16. století do těchto krajů přistěhovali. Zhlédli jsme i zajímavou výstavu o běžném životě tehdejší doby, zobrazenou malířem Othmarem Růžičkou. Paní Bošiaková nás seznámila s dějinami a soudobou situací v obci Jevišovka. Spolu jsme navštívili i pomník, připomínající přistěhování chorvatských rodin do tohoto kraje. Jsme vděční, že se nám v Brně a Jevišovce dostalo tak hezkého uvítání a těšíme se na další spolupráci.

Alenka Štokićová a Jiří Bahník


FUEN – seminář slovanských národnostních menšin

          Rada české národnostní menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb 17. října 2015 hostily účastníky 18. semináře slovanských národnostních menšin, jenž se v Chorvatsku (Daruvar, Záhřeb) uskutečnil v organizaci Federální unie evropských národnostních menšin (FUEN). Do FUEN jsou začleněné 84 organizace národnostních menšin z 32 evropských zemí. Českou národnostní menšinu Chorvatska ve zmíněné organizaci zastupuje Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH. FUEN se skládá ze tří pracovních skupin. V jedné jsou germánské menšiny, v druhé slovanské a v třetí ty ostatní. Cílem pracovní skupiny slovanských menšin je rozvoj spolupráce mezi jednotlivými menšinami a výměna zkušeností, vztahujících se na organizování menšin a jejich zapojování do společenského a politického života.
        V Záhřebu se pracovní části semináře zúčastnili pomocnice vedoucího Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin Bahrija Sejfićová a předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jiří Bahník.
        Účastníky semináře městem provedla naše zkušená turistická průvodkyně  Jarmila Hanušková.

Alenka Štokićová a Jiří Bahník


Den Rady české menšiny Města Záhřebu

            Rada české menšiny města Záhřebu si za „svůj den“ zvolila den v měsící listopadu, čímž si uchovává vzpomínku na 14. listopad r. 1874, kdy založením České besedy Záhřeb začalo organizované působení Čechů v tomto městě i v Chorvatsku. Letošní slavnost se konala 24. listopadu ve velkém sále Českého národního domu v Záhřebu za přítomnosti významných hostů: Aleksandra Tolnauera, předsedy Rady pro národnostní menšiny města Záhřebu, Elizabety Knorrové, vyslankyně primátora města Záhřebu Milana Bandiće, Davora Bernardiće, místopředsedy městského shromáždění města Záhřebu, Miroslava Kolatka, zástupce velvyslance ČR v Záhřebu,  Zoltana Balaže-Piriho, předsedy Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu, Marijana Lipovace, předsedy Chorvatsko-české společnosti, Alenky Štokićové, předsedkyně České besedy Záhřeb a Adolfa Tomka a Jaromila Kubíčka, dosavadních předsedů Rady. Po příležitostních projevech předsedy Rady Jiřího Bahníka a hostů, předvedli členové České besedy Záhřeb na jevišti, jako blahopřání, příležitostný kulturní program, který moderovaly Jana Pejićová a Vlatka Šnoblová. V programu vystoupil smíšený pěvecký sbor Bohemia, také folklorní skupiny Jetelíček a Záhřebské sluníčko, hudební skupina Lípa a taneční skupina Polka. Zvláštním hostem byl dechový orchestr ZET - Záhřebské elektrické tramvaje.
          Do dlouhé tradice organizovaného působení záhřebských Čechů zasáhla i Rada české menšiny města Záhřebu, kdy před dvanácti lety svým založením vnesla novou kladnou kvalitu do života a působení záhřebských Čechů v tomto městě. Po dobu dvanáctiletého působení uskutečnila Rada ve spolupráci s Českou besedou Záhřeb celou řadu úspěšných projektů jak v oblasti kultury a vzdělávání, tak i v oblasti publikování a tomu podobně. Vše uvedené bylo uskutečněno za velmi kladné spolupráce s příslušnými chorvatskými a českými orgány i institucemi jako je Město Záhřeb, Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, ale i s poslanci pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském parlamentu, Koordinací, radami a představiteli ostatních národnostních menšin, s Chorvatsko-českou společností a jiným institucemi. Všem upřímně děkujeme a podotýkáme, že si takovou spolupráci přejeme i v budoucích projektech.
           Uskutečněním našich programů a projektů se snažíme oplatit veškerou důvěru, podporu a přátelství, kterou do nás vkládali záhřebští obyvatelé a zejména nám záleží na tom, abychom svým působením přispěli k multikulturalitě našeho Záhřebu, který se touto svou snahou již dostal do povědomí jak Evropy, tak světa.

Alenka Štokićová a Jiří Bahník


Vzpomínkový večer – kulatá výročí Rafaela Pávíčka (1855 - 1945)

Nadace Rafaela Pávíčka ve spolupráci se záhřebskou Besedou 11. listopadu uspořádala v sálu Českého národního domu afirmativní večer vzpomínek na tohoto dobrodince a mecenáše. Dvě letošní kulatá výročí Rafaela Pávíčka, naplňuje se devadesát let od jeho narození a sedmdesát od úmrtí, je vedla k vyvolávání vzpomínek. Přítomní si tak obnovili paměť vzpomínkami na jeho život a dílo. Český přistěhovalec, podnikatel na Daruvarsku, hodinář a mlynář, zakladatel České besedy Daruvar, zakladatel knihovny a čítárny města Daruvaru (1907), spoluzakladatel Československé banky (1921), člověk znalý světa, společenských a hospodářských poměrů, vzdělaný, zakladatel jedinečné krajanské peněžní Nadace. Úctyhodná fakta, trvale vzbuzující obdiv k této osobnosti univerzálních hodnot. Rafael Pávíček byl samá práce, uvědomělý vlastenec, dobrý hospodář a člověk dalekosáhlých plánů a obzorů. Svůj majetek věnoval roku 1945 závětí českým krajanům jako materiální podporu jejich osvětových, sociálních a kulturních snah v Chorvatsku. Nadace prošla turbulentním obdobím nacionalizace po druhé světové válce. Nesprávnou interpretaci zákona totiž způsobila převedení soukromého majetku Nadace v společenské. V Chorvatské republice došlo k administrativním změnám, a od roku 2008, díky donaci Chorvatské vlády za pomocí poslankyně Zdenky Čuchnilové, byla Nadaci vrácena malá část majetku, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Z tohoto příjemného večera, na kterém zavzpomínali Zdenko Zubak, Zdenko Šmejkal, Zdenka Táborská, Eduard Vostřel, Kristina Kvapilová a Jarmila Kozáková, jsme se rozcházeli s myšlenkou o současném významu Nadace. Potvrzuje se, že Pávíček zanechal všechen svůj majetek pro užitečné účely českému národu, který s ním nakládá podle svého vzdělání a schopností a podle ustanovení ze závěti.

Zdenka Táborská


Bohemia hostovala v Rijece a Jazveniku

         Smíšený pěvecký sbor Bohemia začal pilně pracovat ihned po prázdninách. Čekalo ho seznámení s novou mladou dirigentkou Martou Bergovecovou. Díky své bezprostřednosti  velice se snadno zapojila a vbrzku splynula se sborem. První společné vystoupení byla účast na 14. krajanských  Zpĕvánkách v Rijece, které se konaly 4. října.
        O to, aby se na Zpĕvánkách nejen zpívalo, ale také kamarádilo či besedovalo, postarala se předsedkyně ČB Rijeka Fanynka Husáková, která vyzvala účinkující, aby se  po programu  a občerstvení zdrželi alespoň do půlnoci. Její přání se splnilo, protože se právě do půlnoci čekalo na opravu autobusu, kterým do Rijeky přijela záhřebská Beseda spolu s Besedou Záhřebského županství z Dubravy. Překvapením byla účast nĕkolika vynikajících hudebníků z Dechové kapely záhřebského dopravního podniku ZET, které si Bohemia pozvala, aby spolu předvedli píseň Vyhrávala kapela. Písněmi, lidovou  Ej, od Buchlova a hymnou Bohemia, jak sbormistrová sama řekla, sbor Bohemia důstojně prezentoval záhřebskou Besedu.
           Druhé hostování  Bohemie se uskutečnilo 14. listopadu na pozvání  České besedy Jazvenik. Byl to spíše přátelský,  sousedský večírek, na který byla pozvaná také Česká beseda z Holubňáku. Po krátkém programu a bohatém pohoštění se střídala jedna píseň za druhou a nejlépe ladily ty při harmonice.

Miluška Křivohlávková


Česká beseda Záhřeb na nevšedním kongresu

        14. října se v Tuhelji konal  IV. Interslast, internacionální kongres cukrářů, na kterém se představilo asi 200 účastníků z 10 států. Českou cukrářskou tvořivost reprezentovala Česká beseda Záhřeb. Předsedkyně Alenka Štokićová seznámila přítomné s činností Rady české nár.menšiny města Záhřebu a České besedy Záhřeb. Krajanka Jarmila Kozáková za pomoci Lei Patíkové napekla české tradiční frgály a svatební koláčky a předvedla způsob přípravy, tvarování a pečení. Naši prezentaci si všichni všimli, byla vysoce oceněna, psali o ní i v médiích.
         V Etnografickém muzeu se do 10. ledna příštího roku můžeme podívat i na výstavu Vánoce národnostních menšin, kde se záhřebská Beseda také představila českou tradiční vánočkou.
         Krajanky, nezapomeňte přijít na předvánoční dílnu v úterý 15. prosince. Upečeme v besední kuchyni společně tradiční české vánoční pochoutky.

Jarmila Kozáková
Besední osvětová činnost květe, avšak výtečným žákům chybí odpovídající pomůcky

Předsedkyně osvětové rady Jarmila Kozáková svolala členy na schůzi 21. listopadu. Rozebíraly se zprávy o průběhu osvětové činnosti ČBZ ve školním roce 2015/2016, jichž je bezpočet a díky kterým si všechny besední věkové generace svědomitě věnují českému jazyku a kultuře, čímž si trvale udržují duch učitele národů J.A. Komenského. Učitel Krešimir Špralja informoval, že na výuku českého jazyka a kultury do základní školy dochází 44 žáků, učitelka Marina Koláčková Novoselová, že do střední školy dochází 15 žáků a Martina Marinkovićová Plechatá, že do školky-herny dochází 22 předškoláků. Tři skupiny kurzistů (32 osoby) navštěvuje hodiny češtiny, které ochotně vede učitelka Kozáková třikrát týdně. Beseda upravuje školní areál, abychom i zítra měli krajanskou budoucnost – děti, dědice české kultury a tradic.

Jarmila Kozáková


Návrat ke kořenům

Besední dopoledne nám zpestřila zajímavá dámská návštěva. „Jsem Všetečka,“ ihned se bez okolků česky vyznala Branka Marie Aloizie Kolarićová, profesorka v důchodu a výtvarnice, jež se dožila sedmdesáti pěti let. Děda Vojtěch se přistěhoval do Chorvatska, otec byl obchodníkem v Jasce a členem divadelní skupiny České besedy Záhřeb. Nesporný talent nověobjevené krajanky potvrdily její obrazy z lisovaných květů, které darovala Besedě.

Zdenka Táborská


Posezení u čaje – sekce Přítel

S prvním čajem o páté jsme začali přesně před deseti lety, 11. listopadu 2005, při čaji s rumem a bramborákem, všichni se výborně bavili. Podobně bylo na každém setkání až dodnes. Každé jaro a každou zimu, bez výjimky, ani jedno se nevynechalo. Tehdy jsem udělala první seznam našich členů nad sedmdesáti a bylo jich sto jedna. Dnes mám dvě stě osm jmen, ale žel, nejsou už všichni živí a je jich méně než před deseti lety. Stárneme. Před každým setkáním se snažím zatelefonovat jim a pozvat co větší počet mých důchodců a přemluvit je k příchodu. Mnozí se zdráhají a občas mi slíbí přijít jen kvůli mně. Co bylo doposud na programu? Vystupoval Jetelíček pod vedením Dražena Macháčka, málem řádně sledujeme nové tance Sluníčka pod vedením Martiny Marinkovićové Plechaté. Sluníčko vždy udělá radost všem babičkám a dědečkům. Karel Vrbka nám pouštěl hudbu a promítal filmy a Lípa nás tolikrát svedla k společnému zpívání, také k tanci. Naše původní Lípa nám vždy bude chybět, protože nám dělala největší radost. Na letošním podzimním posezení u čaje 18. října nám zatančili senioři Jetelíčku.

Lea Patíková


Kateřinská zábava

        V sobotu, 28. listopadu se v Českém národním domě konala tradiční Kateřinská zábava, která tentokrát byla bohatší o ještě jednu oslavu – Senioři Jetelíčku oslavili deset let svého působení.
        Zábavní večer zahájil program, který připravili tanečníci záhřebské Besedy a jako hosty si pozvali Manželské páry a dechovku z Končenic. Byli to hosté jako na míru ušití, jelikož se Katařinské zábavy konaly v Končenicích do poloviny 90-ých let a my jsme si ten zvyk od nich převzali. Jetelíček se představil dvěma tanci a mohli jsme si poslechnout stručný přehled o jejich činnosti a vystoupeních. Končenické manželské páry zatančily několik polkových tanců a věhlasná dechovka zahrála několik známých písní, při kterých si publikum zazpívalo. Na závěr hosté, jako dárek a překvapení, zatančili dvě legrační choreografie, zajímavý dámský černo-bílý tanec, který rozesmál diváky a vrcholem bylo povedené Labutí jezero, ve kterém zazářili končeničtí pánové. Po tradiční výměně dárků obě předsedkyně Alenka Vaněčková z Končenic a Alenka Štokićová ze Záhřebu se shodly, že návštěvy a kamarádství mezi dvěma Besedami budou trvat i dále.
         Po programu začala veselice, na které hrála známá daruvarská skupina Amadeus. Po večeři následovalo pobavení a jak to je podle tradice, do půlnoci byla dámská volenka. O půlnoci Jetelíček, tentokrát mladí, ukázali zvyk nošení Káči, a následovalo další překvapení pro oslavence v podobě čtyřlístkového dortu, na kterém si mimo tanečníků pochutnali všichni hosté. Velký zelený dort upekla krajanka Andreja Bukačová. Kateřinka se neobešla ani bez čokoládového tance. Nerušené pobavení při české a chorvatské písničce trvalo dlouho do noci.

Marina Koláčková Novoselová


V Besedě hřmělo

       V neděli 29. listopadu jsme se dočkali pravého zážitku. Více než hodinu a půl nám vyhrávala dechovka  ZET - Záhřebské elektrické tramvaje. Pod vedením dirigenta Hrvoje Pintariće dechovka oslavuje 88. výročí založení. Má kolem 40 hudebníků na různé nástroje a celý Český národní dům naprosto hřměl, až uši praskaly. Zahráli nám dvanáct (po ohromném potlesku až třináct) hlavně českých skladeb (deset ze třinácti) od nejznámějších českých skladatelů jako jsou Kmoch, Fučík, Vejvoda, Dvořák, Bláha a chorvatského Z. Špišiće, německého H. Lenera a americko-českou kombinaci Dvořák/Statford. Uslyšeli jsme ty nejkrásnější písně (Vyhrávala kapela, Jarabáček, Červená sukýnka, Andulko Šafařová, Škoda lásky).
        Plný, zaplněný sál posluchačů zdravili jménem orchestru Zdenko Šimić, pak ředitelka ZET Ljuba Žgelová a jménem České besedy Záhřeb předsedkyně Alenka Štokićová, která ve svém nadchnutém proslovu zvlášť podotkla 141. výročí ČBZ a vysvětlila práci 17 kulturních skupin, pracovních rad a spolupráci s orchestrem. Po koncertu následovalo pohoštění. Krátce – bylo to nádherné a doufáme, že taková spolupráce bude pokračovat.

Adolf Tomek


Ze Záhřebského županství

           Fráňa Vondráček, představitel české menšiny v Záhřebském županství pro členy České besedy Záhřebského županství zorganizoval zájezd do Osijeku. Zájezdu se zúčastnilo přes 40 členů.
           V Zelině se 28. listopadu oslavil Den České republiky, který také zorganizoval Fráňa Vondráček. Při tradičním českém pohoštění vystoupili členové županské Besedy. Slavnosti se zúčastnili velvyslanec České republiky Martin Košatka s manželkou, zástupce župana Záhřebského županství Rudolf Vujević, představitelé města Sveti Ivan Zelina, a Jiří Bahník předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu.                                      
          Koordinace menšin Záhřebském županství oslavila 7. listopadu Den menšin. Vystoupili Černohorci, Makedonci, Maďaři a Česká beseda Záhřebského županství. Dražen Bošnjaković, předseda Shromáždění Županství a Rudolf Vujević, zástupce župana pozdravili všechny přítomné.

Fráňa Vondráček


Připomenuto 600 let od smrti Jana Husa 

V organizaci Reformované cirkve Záhřeb, Chorvatsko-české společnosti a České besedy Záhřeb, bylo 28. listopadu v  Reformované cirkve v Záhřebu připamatováno 600. výročí umrti Jana Husa. Šlo o jediné připomínáné tohoto významného jubilea v Chorvatsku. Po bohoslužbě, kterou vedl farář Branimir Bučanović, předseda Chorvatsko- české společnosti Marijan Lipovac přednášel o Husově životě a díle. Na vzpomínkovém večeru byli i farář Valdeské církve z Terstu Ruggero Marchetti, farář Evangelické církevní obce Záhřeb Moran Rajković, Jindra Malá iz českého velvyslanectví, vyslanec záhřebského primátora Milana Bandiće Željko Zaninović, předseda Chorvatského biblického spolku Dražen Brodarić a přítomní byli i příslušníci české menšiny, věřící Reformované církve a jiných křesťanských církví.

Marijan Lipovac


Další český román v Chorvatsku

Chorvatským čtenářům se odnedávna nabízí ještě jedno dílo významného českého autora, Jaroslava Putíka, Muž s břitvou. Křest překladu zmíněného románu se uskutečnil 10. listopadu v Českém národním domě pro milovníky literatury a české kultury. Představování románu se zúčastnily překladatelka Renata Kucharová, bývalá lektorka na Filozofické fakultě v Záhřebu, Katica Ivankovićová, profesorka literatury na FF, dcera zesnulého autora Martina Schepelern-Putíková, která se s námi rozdělila o vzpomínky na život s otcem a paní Nermina Huskovićová jménem nakladatele Hena-com. Svou přítomností přítomné poctil zástupce velvyslance ČR v Záhřebu Miroslav Kolatek. Představování románu moderovala Alenka Štokićová. Dle slov prof. Ivankovićové tohoto večera se přítomní zhostili opravdového literárního objevu, jelikož je to spisovatel různých žánrů, takřka neznámý širší veřejnosti, po léta skrytý za cizími jmény, ale přesto držitel dvou Cen Egona Hostovského. Autor se právě proslavil románem Muž s břitvou, který oficiálně vyšel až v roce 1990, kdy už Putíkovi bylo sedmašedesát let. Díky výborné překladatelce Renatě Kucharové tento román se objevil i v Chorvatsku. Je zajímavostí, že je tento román přeložen do více cizích jazyků, ale jenom do jednoho slovanského, a to právě do chorvatštiny. Úryvek z románu vášnivě přečetl mladý herec Marko Hergešić. Byl to krásný večer, na kterém jsme v publiku zhlédli i skupinu bohemistů.

Alenka Štokićová


Vzpomínka na Božidara Grubišiće a Miroslava Jílka

Chorvatsko – česká společnost si 3. října na památném večeru v Českém domě v Záhřebu vzpomenula na dva své vynikající zakládající členy, kteří mají letos kulatá výročí narození a umrtí, novináře Božidara Grubišiće (1925-2000) a sociologa Miroslava Jílka (1945-2005), kteří k založení a vážnosti sdružení přispěli podstatnou měrou. Večer moderovali předseda Marijan Lipovac a Vlatka Banková, jež o těchto osobnostech připravila i půlhodinový dokumentární film. Přítomní byli i členi Grubišićovy a Jílkovy rodiny a své vzpomínky na tyto přední osoby české menšiny v Záhřebu a Chorvatsku nabídli  předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokićová, místopředseda Svazu Čechů a předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jiří Bahník, Zdenka Táborská a jiní. Jelikož CHČS v únoru 2017 oslaví své 25. výročí, do té doby na podobných večerech plánuje zavzpomínat na další významné zesnulé členy Společnosti.

Marijan Lipovac


Mikuláš v České besedě Záhřeb

         Náš, náš Mikuláš, nosí dárky hodným dětem znělo sálem v 1. patře Českého národního domu v Záhřebu, v sobotu 5. prosince, kde žáci České doplňovací školy a herny Cvrček, jakož i děti záhřebských krajanů, jich kolem stodeseti, přišli na Mikulášskou nadílku.
        Už od rána bylo rušno, konaly se poslední přípravy na pěkné přivítání Mikuláše. Odpoledne v 17 hodin prostor Kulturně-hospodářského centra Josef Václav Frič praskal ve švech, protože se rodiče, babičky, dědečkové, tety a strýčkové přišli podívat na své ratolesti účinkující v programu anebo jak zvládnou setkání s Mikulášem. Jelikož jsou to vesměs hodné děti, k ním čert nepřichází. V půlhodinovém programu, který připravili učitelé Martina Marinkovićová Plechatá a Krešimir Špralja vystoupili žáci prvního stupně s tancem Sněhuláci, několik žáků zarecitovalo básničky o Mikuláši. Roztomilé bylo vystoupení nejmladších s písničkou Já jsem muzikant. Děvčata z vyššího stupně nás seznámila se zvyky, vlastně jakou má podobu či jméno Mikuláš v evropských zemích. Poté vesele zatančila. Velké sympatie sklídila dvojice s akrobatickým rokenrollem. Program skončil velkým finálem, ve kterém si všichni od školky po osmáky zazpívali a zatančili na veselou písničku o Sněhulácích. Mikuláš nenechal, aby na něj dlouho čekali, a po několika verších o Mikuláši se objevil mezi námi. Že pozorně sledoval, jak se děti na něj těšily, potvrdil slovy, že sice nepřijel na sáních, jak zpívaly v písničce, ale že je s radostí zase s námi. Nejdříve rozdělil dárky dětem navštěvujícím školku a školu, aby je i tím způsobem odměnil za jejich pilnost a úsilí naučit se českému jazyku. Sálem bylo slyšet rozbalování balíčků, protože se všichni chtěli podívat, co jim to asi Mikuláš nadělil. Na závěr se společně, a kdo měl odvahu i samostatně, vyfotili s Mikulášem na památku. S úsměvem a radostí odešli domů, a věříme, že se i dále budou pilně učit, budou hodní a uvidíme se do roka.

Marina Koláčková Novoselová


Krajané, podejte návrhy na uznání z oblasti českého jazyka a kultury,
které se tradičně uděluje členům České besedy Záhřeb
Na návrh krajana Libora Buriana.
CENA JANA BURIANA
Za osobní úsilí za udržování češství a českého jazyka v Záhřebu.
Lhůta podání návrhů je 15. ledna 2016
„O veselé mašince“

"Ve stínu"

Divadelní dílny pro mladší „Všichni lidé jsou herci“

Divadelní dílna pro starší „Všichni lidé jsou herci“


Činnost kulturního amaterismu České besedy Záhřeb finančně podporuje
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Pavla Šubića 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120,
IBAN: HR 792360000-1101556750.
Redakční rada: A.Štokićová, J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, M.Koláčková
Fotografie: J.Kozáková, V.Šnoblová, I.Miler, M.Plechatá, T.Ilić.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu
a Představitel české menšiny Záhřebského županství

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css