A-
A+
Print

únor 2013 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 56 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
únor
2013


Vážené členky a členové České besedy Záhřeb,

           tímto poněkud služebním pozdravem si vlastně přeji usměrnit Vaší pozornost na důležité události, které máme v našem spolku vykonat. Myslím při tom na valnou hromadu a členskou schůzi.
Dovolte mi, abych Vám připomněl: valná hromada je nejvyšším orgánem Besedy a tvoří ji všichni členové Besedy. Svolává se v prvním čtvrtletí každého roku. Členská schůze svolává se nejméně tři týdny před valnou hromadou kvůli přípravě na valnou hromadu. Na členské schůzi se podávají zprávy o vykonané a návrhy na vylepšení činnosti Besedy. Poněvadž letos máme volební Valnou hromadu budeme také navrhovat kandidáty na předsedu Besedy, členy správního výboru a členy dozorčí rady. Lidé, které navrhneme, a dostanou důvěru většiny členů na Valné hromadě, naším jménem povedou Besedu v příštím dvouletém období.  
          V minulém období, mým a cílem Správního výboru, který jsem vedl, bylo udržet a obohatit vysokou úroveň kulturní a osvětové činnosti naší Besedy a starat se o Český národní dům jako dobrý hospodář. Pod heslem, že „upřímnost, svornost a tolerance jsou matka dobré spolupráce“, rád jsem si vyslechl mínění, přání a kritiky všech. Snažil jsem se, aby Beseda byla přívětivým prostředím pro všechny generace a aby byla spolek otevřených dveří pro všechny naše přátele. Byl to veliký závazek a zotpovědnost a nemohl bych ho vykonat bez Vaší důvěry a spolupráce, za kterou Vám děkuji.
          Drazí přátelé, valná hromada se má konat dle stanov předepsane formy, ale my víme, že je to zároveň slavnost, na které se těšíme z dosažených úspěchů a společného plánování příští aktivity. Jak jsme pracovali v minulém období jste mohli sledovat našeho kulturního dění, přečíst si na stránkách našich Spolkových zpráv, na našich webových stránkách, v Jednotě a Českém lidovém kalendáři. Poslechněte si o tom také ve zprávách na valné hromadě. Nenechte si to ujít. Především si nenechte ujít setkání a besídku s přáteli, kteří se, věřím, při té příležitosti sejdou v Českém národním domě ve velkém počtu.

         Srdečně Vás zdraví Jiří Bahník


 

VLÁDA ČR SCHVÁLILA POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU PODPORY ČESKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ZAHRANIČÍ PRO ROK 2013.

Jeho významnou součástí jsou nabízená stipendia a krátkodobé kurzy v České republice v rámci
Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí v roce 2013:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty pro studenty z řad krajanů s přednostním změřením na obory podporující udržení a rozvoj znalostí českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (26.7.-23.8.2013) zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií (120 vyučovacích hodin ve výukových skupinách rozdělených podle vstupní úrovně jazykových znalostí). Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující  (2.9.-13.9.2013) Účastníci absolvují intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování českého jazyka. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

        Podrobné informace o kurzech, termínech konání a dalších náležitostech účasti lze vyhledat na webových stránkách Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.dzs.cz . Do 8. března 2013 je možné odevzdat přihlášky.

V rámci Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku (www.mzv.cz) se lze s žádostí o informace k postupu podání žádosti o stipendium resp. účast v kursech obrátit na zástupce velvyslance, pana Josefa Zrzaveckého, tel. 01/617 7246, email  josef_zrzavecky@mzv.cz


NAVŠTÍVILI JSME NÁRODNÍ ARCHÍV ČESKÉ REPUBLIKY

 V září minulého roku navštívíla náš spolek, zvlášť archív a muzeum, vzácná a milá paní Mgr. Zora Machková, archivářka oddělení fondů nestátní provenience a archívních sbírek Národního archívu České republiky. V lednu jsem měla příležitost navštívit paní Machkovou na jejím pracovišti v Praze na Chodovci. Byl to pro mne neopakovatelný zážitek. U samého vchodu do nové monumentální budovy Národního archívu na zakládajícímu kameni z roku 1992  píše: Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti –Cicero. Paní Machková mě provedla archívem a ukázala mi, jaké zajímavé a vzácné archiválie sbírají, uchovávají, restaurují a pak umožňují badatelům, odborníkům a návštěvníkům, se na to podívat. Nejstarší dochovanou písemnou archiválií, která je uložena v jeho archívních fondech je privilegium krále Vladislava II. z roku 1158. Zde jsem se seznámila s vedoucím oddělení fondů nestátní provenience a archívních sbírek, panem PhDr. Jiřím Křesťanem, CSc. Měla jsem také příležitost popovídat si s paní ředitelkou archívu PhDr. Evou Drašarovou, CSc, která na mne zvlášť zapůsobila, jelikož jsem ji doposud viděla jenom zdaleka na setkáních krajanů. Paní ředitelka projevila ochotu poskytnout odbornou pomoc našemu spolku, na čemž jsme velice vděční a doufáme, že tuto důvěru ospravedlníme. Vyřizuji srdečné pozdravy záhřebským krajanům od této vážené trojice odpovědných a pilných pražských odborníků obdivuhodného Národního archívu ČR. Přejeme si, aby se na své cestě do Chorvatska zastavili v naší Besedě.                                                               

Jarmila Kozáková


 

V DARUVARU BYLA 14. ÚNORA 2013 ZALOŽENA KOORDINACE RAD A PŘEDSTAVITELŮ
ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V REPUBLICE CHORVATSKO

                      
          Po víceměsíční činnosti šestičlenná pracovní skupina představitelů čtyř regionálních rad české národnostní měnšiny (Josef Herout, Damir Malina, Jiřinka Vidovićová, Jaroslav Vozáb, Jaromil Kubíček a Jiří Bahník) ve spolupráci s poslancem pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu Vladimírem Bílkem a příslušným úřadem Ministerstva správy vypracovala  během ledna roku 2013  všechny  nutné doklady ke konstituci Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko. Doklady (Smlouva o založení Koordinace, Stanovy Koordinace)  bylo zapotřeba  sladit jak s Ústavním zákonem o změnách o doplnění ustavního zákona o právech národnostních menšin (NN 80/2010), tak i se Zákonem o registru rad a koordinací rad a představitelů národnostních menšin (NN 80/2011), dle kterých Koordinace rad a představitelů národnostních menšin na úrovni Republiky Chorvatsko ve třetím mandátním období dostaly poprvé právní osobnost. Dle Smlouvy o založení, Koordinaci české národnostní menšiny (ČNM) zakládají čtyři županské-regionální rady a  představitelé české národnostní menšiny ze čtyř županství - jednotek regionální samosprávy, ve které rady budou mít svoje dva představitele. Dle toho  Koordinace  bude čítat úhrnem 12 členů. Sídlo Koordinace bude v Daruvaru.
           Díky novému právnímu postavení Koordinace se stala, spolu  se Svazem Čechů v Republice Chorvatsko a s poslancem pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu, jednou ze tří předních představitelských institucí české národností menšiny – „tří pilířů“, o které se  bude opírat veškerá kulturně - osvětová a společenská činnost celé české komunity v Republice Chorvatsko.
          14. února 2013 ve vestibulu Svazu Čechů v Daruvaru, za svátečního ovzduší  a v přítomnosti  vzácných hostů - poslance Vladimíra Bílka, předsedkyně Svazu Čechů v RCh Leonory Janotové, starosty města Daruvaru Dalibora Rohlíka, přednosty úřadu župana Bjelovarsko-bilogorského županství Dalibora Juriny a náčelníka správy pro národnostní menšiny v Ministerstvu správy Ljubomira Mikiće, byl verifikován mandát členům Koordinace, podepsaná Dohoda o založení a schválené Stanovy koordinace. Tím skutkem byla Koordinace rada představitelů české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko formálně založena. Následovaly tajné volby, na kterých jednohlasně byli zvolení za předsedu Koordinace Damir Malina (z Rady ČNM Bjelovarsko-bilogorského županství) a za místopředsedu Jaromil Kubíček (z Rady ČNM města Záhřebu).  

Ve svých projevech, hosté popřáli Koordinaci hodně zdaru v následující činnosti. Ve svých proslovech předseda Kordinace Malina, místopředseda Kubíček, poslanec Bílek a předsedkyně Svazu Janotová se velice inspiračně a afirmativně vyjádřili o významu Koordinace a slibně o budoucí spolupráci s Koordinací.

          Popřejme všem hodně zdaru v uskutečnění slíbené spolupráce, která bude mít jako svůj přední cíl rozvoj náplně veškeré činnosti příslušníků české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.        
                                                          

Jaromil Kubíček


BESEDNÍ KRONIKA  

          Milí beseďáci, uplynulo deset let od poslední přílohy našim besedním Spolkovým zprávám z péra zesnulého krajana archiváře Jana Buriana – „Černá hodinka“. Mně ještě dnes chybí a doufám i Vám jeho přílohy v našich Zprávách. Psal o událostech z dějin Besedy a také o aktuálních věcech, často velice upřímně a kriticky. V archívu, o který se léty svědomitě staral, jsem ho vystřídal já a zároveň cítím povinnost, abych i pokračoval v jeho práci.
Znovuzaložená historická sekce Besedy, jejímž jsem členem, má za úkol seznamovat členstvo a veřejnost o událostech z dějin Besedy. Vzal jsem ten úkol a jak budu úspěšný, posoudíte sami.
Rozhodl jsem se poprvé napsat o založení a působení záhřebské České doplňovací školy.
Hlavním důvodem je to, že od jejího založení uplynulo 90 let. Byla totiž založena roku 1922 a my toto velké výročí školy oslavíme letos na podzim.
          V době založení České doplňovací školy, v Záhřebu působily dva české spolky – Česká beseda a Československá obec. Oba spolky si přály mít českou školu a jejich námaha se uskutečnila na podzim roku 1922. Ministerstvo školství a národní osvěty Československé republiky takové přání podpořilo a poslalo učebnice a českého učitele do Záhřebu. Byl to Oldřich Pech. V Záhřebu 20. listopadu obdržely české spolky z Prahy 120 českých učebnic a hned poté 22. – 25. listopadu se děti měly příležitost zapsat do české školy. Slavnostní zahájení výuky proběhlo 26. listopadu roku 1922 v místnostech České besedy v Margaretské ulici, kde se výuka konala dalších několik let. Na začátku výuku navštěvovalo 60 žáků a ještě 11 se zapsalo pár dnů později. Výuka probíhala ve čtyř skupinách podle znalosti mateřského jazyka, podle věku a podle volného času, kdy žáci mohli přicházet. Vyučovací předměty byly: pravouka, čtení, psaní, zpěv, mluvnice a pravopis, vlastivěda, zeměpis, dějepis a sloh. Dvaatřicet žáků skoro česky nemluvilo. U slavnostního zahájení školy přítomné přivítal předseda České besedy prof.dr. Smetánka, načež postupně promluvil konzul ing. Pára, předseda Československé obce, redaktor Režný, zemský inspektor dr. Bosanac a učitel Pech. Škola vstoupila do veřejnosti poprvé o mikulášské a vánoční nadílce. Obě se plně vydařily, zvláště vánoční, neboť bylo více času k nacvičování básní, písní a her.

Váš kronikář Viktor Husák


 

Přenášíme zprávu z internetových stránek Velvyslanectví České republiky o mimořádně zajímavé kulturní události, kterou jsme navštívili na jejich laskavé pozváni – „Hořící keř“

 Dne 18. února 2013 v 19 hod. v multikině Cinestar v Záhřebu se na podnět HBO Adria a ve spolupráci s naším ZÚ uskutečnilo promítání prvního dílů televizního seriálu režisérky Agnieszke Holland „Hořící keř“, které vyrobilo HBO Česká republika.Projekci prvního dílu seriálu zahájil velvyslanec Martin Košatka proslovem, ve kterém divákům přiblížil atmosféru v bývalém Československu po okupaci vojsky Varšavského paktu v roce 1968.

Scénář Štěpána Hulíka popisuje dobu navazující na tzv. Pražské jaro, jak se označují léta druhé poloviny 60. let, kdy se reformní komunisté v Československu pokusili o nemožné, tedy zreformovat stávající rigidní režim. Jak  je známo, Pražské jaro skončilo 21. srpna 1968 vpádem vojsk Sovětského svazu a dalších zemí Varšavské smlouvy do Československa, který zahájil více než třicetiletou okupaci. Šok a slzy, které v zemi zavládly po invazi, brzy vystřídala beznaděj a apatie. Vyburcovat se lidi pokusil student Filosofické fakulty University Karlovy Jan Palach, který se nakonec na protest  v lednu 1969 na pražském Václavském náměstí zapálil.

Premiéra prvního dílu miniseriálu „Hořící keř“ bude v neděli, 3. března 2013 ve 22 h na chorvatské HBO, a druhá a třetí část budou vysílány 10. a 17. března.
HBO 3. března 2013 ve 17.40 h také uvede dokument „Jak se natáčel Hořící keř“, který bude dostupný už 25. února prostřednictvím služby HBO GO a HBO On Demand.Chorvatským divákům HBO Adria exkluzivně nabídne možnost zhlédnutí všech tří pokračování seriálu „Hořící keř“ zdarma a bez registrace v období od 3. do 31. března na internetovém portálu HBO GO.


JAK A PROČ ZANIKLO ČESKOSLOVENSKO

K 20. výročí rozchodu Česka a Slovenska uspořádaly 23.01.2013 Chorvatsko-česká společnost, Česká beseda Záhřeb a Matice Slovenská přednášku  Jak a proč zaniklo Československo? Měl ji předseda CHČS Marijan Lipovac, jenž zdůraznil, že jde o jedinečný případ světové historie, kde se dva národy rozešly domluvou, v klidu a bez jakýchkoli zprostředkovatelů a postranního vměšování. „Během těchto dvaceti let vzniklo ve světě několik nových států, avšak vždy šlo o jednostranné odštípení, důsledek válek či vměšování jiných států či mezinárodních organizací. Lze proto konstatovat, že rozchod Česka a Slovenska je největším přínosem Čechů a Slováků světové politické kultuře, „řekl Lipovac. On také vylíčil postup sametového rozchodu a událostí, jež mu předbíhaly. Po přednášce se vedla zajímavá rozprava o rozdílech mezi Československem a Jugoslávií, které vedly k rozdílnému způsobu zrodu těch států. S českým názorem nechal se slyšet i zástupce českého velvyslance Josef Zrzavecký.                                                               

Marijan Lipovac


Z LITERÁRNÍ TVORBY NAŠICH KRAJANŮ

ZIMNÍ SONET

V kupě novinových esejů
Mě ukolébala slova písálka,
Že dýchám jen sto kilometrů
Od evropského Berlína a Benátek.

Opilou zimní vánicí tam
Popraskaly gondoly a velká slova Ti amo
Se schoulily do věčných šansonů
Nočního smutku a božského vavřineckého vína.

Počítal jsi sedmikrásky
Na mých skráních
S tváří nevědomou.

Pročitám z chvilkového snu.
Je teprve Matěje, pozdní zima
A den, tak na pár sedmikrásek. 

Zdenka Táborská
 

ZTRACEN V NOCI

Stínem a světlem těká
paprsek jeden sluneční
a ztraceně se toulá a čeká
hledá až najde snad
ticho v podzemí.
V temný sad samoty a touhy vracení
již není.

Lísteček jeden z kmene velkého
spadl a ještě v pádu
sebral ho ze sadů chladu
uragán co v středu svém
už životem ho nese,
mrští jim zdě dalekého
hradu v nocích temných
v nocích samoty přeplných
  (1955)                                  

Adolf Tomek


BESEDNÍ NAROZENINY

 Do Záhřebské Besedy paní Miladu Malinskou rodiče přinášeli když jí ještě nebyl ani rok a ona se 2. února dožila úctihodného věku, 93 let.
Je naše věrná čestná členka celý svůj život. Dobrého zdraví a v plné pohodě je Miladka obklopena láskou dvou dcer, dvou zeťů, čtyř vnuků a tří pravnuků, čtvrtý je na cestě.
Se vzpomínkami na manžela inženýra, zástupce velkých českých firem v Záhřebu, Škody a Kovostroje, a rodiče po kterých zdědila ryzí lidské a národní vlastnosti.
„Štěstí je pro mne to, že mám tolik let a jsem soběstačná. Vychovala jsem hodné děti a máme se všichni rádi. Jsme vždy pohromadě.“ – řekla nám.
Přejeme jí do dalších let samou radost, zdraví a aby nás občas navštívila.


 

Společně jsme si také v Besedě s písní a přípitkem
16.ledna a 20.února oslavili narozeniny.
Oslavenci, kromě paní Malinské  tentokrát byli:

Marija Janečková, Eva Houserová a Jarmila Kozáková;

Blanka Šimecká, Vlasta Mačková a Vlasta Poštolková.

V únoru oslavila své narozeniny i Lea Patíková, která už připravuje jarní čajanku. Blahopřejeme všem! Připomínáme členstvu, že se všichni podle přání můžeme zapojit do oslav v Besedě každou třetí středu v měsící. Stačí se ozvat!
Z jedné oslavy narozenin, když je srdce nadchnuto blahopřáními a ústa přetékají: náladička, aperitiv, dobrot, co srdce ráčí, radost i vtipy a pak mi při doušcích vína v jedno splyne řeč o tom, co nemá ořechy a čokoládu, kdo pije byčí víno, dokdy se kojí dítě, kdo zdraví Grospićku, komu se říkalo „ozdobená ždrebica“, kdo si dá beton a kdo bambus, kdo dnes žije na Královci, musí se odzátkovat láhev...V štěbetání hlasů občas nenajdeme smysl...


O HAŠKOVI A ŠVEJKOVI

U příležitosti 130. výročí narození a 90. výročí úmrtí Jaroslava Haška, zorganizovaly Chorvatsko – česká společnost a Česká beseda Záhřeb 30. ledna přednášku po stopách dobrého vojáka Švejka. Připravil ji člen správního výboru CHČS Dubravko Dosegović, který nabídl obsáhlý a bouřlivý Haškův život a podobnost života autora s jeho nejznámějším hrdinou. Také vysvětlil, jak vznikly jednotlivé postavy románu o Švejkovi. „Lze říci, že je to nejlepší protiválečný román na světě vůbec. Jde o vyloženě mužskou knihu, s mužským námětem, žádný salonní román a v celé knize se objevuje jen několik ženských postav a to v docela vedlejších rolích. Podle slov Predraga Jirsaka, zmíněná kniha zavání kasárnami, vojenským pachem a latrinou. Navzdory tomu, je blízká každému, kdo sloužil vojnu, nebo se zúčastnil jakékoli války.“ pronesl Dosegović.

Marijan LipovacŠIBŘINKY V BESEDĚ

V sobotu, 9. února odpoledne žáci naší doplňovací školy a školky a jejich přátelé, rodiče a prarodiče připomněli nám někdejší besední tradiční zvyky – šibřinky. Tento název se v staré mluvě české (z napodobení vrabčího hlasu) tolik jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky používal k pojmenování veselých maškarních zábav sokolských, jež r. 1865 poprvé v Sokolně pražské byly uspořádány a od té doby všeobecně se pořádají.
V naší Besedě  se začala dodržovat opravdová tradice – totiž, že šibřinky jsou vlastně maškarním plesem. A v minulém století si naši krajané na tom potrpěli. Celé toto setkání nabralo úplně jiných rozměrů a obrátek. Nicméně, více než 65 zamaskovaných dětí pod vedením Martiny Marinkovićové a za pomoci učitelky Maji Burgerové předvedlo program důstojný pozornosti. Karnevalový průvod, taneční vystoupení předškoláků, několik dětských moderních choreografii (velice oblíbený Gangam Style) a nakonec volby nejlepší masky. Bylo těško rozhodnout a pak porota rozdělila ceny na školní, předškolní a hostující, tak že byly rozděleny úhrnem 4 první ceny, a tři druhé a třetí, každý dostal dárky a všechny děti koblihy. Těšíme se na další šibřinky a na naše nejmladší ptáčky.

Jarmila Kozáková Po dětském karnevale, v sobotu, 9. února 2013, pokračovala maškarní zábava pro dospělé.
Uvítání na zábavu vonělo svařenou kořalkou na kuráž a posílení. Na tanečním parketu se do ranních hodin proháněl pár neandertálců, Elvis Prisley, čert, příslušníci hippie, čarodějnice, fotbalista Zeman, kuchaři, klaun, skauti, zajatec, skupina gejš, dokonce i sultán Sulejman sa svým harémem. Na některé z nich si můžete mrknout na nástěnce u vchodu do České besedy.

Překvapení pro hosty už podle tradice připravili členové Jetelíčku. Do sálu vběhli jako štěbetavé hejno kachniček, které se jejich maestro snažil naučit kachní tanec. Druhé vystopení bylo inspirované klipem korejského zpěváka Psy - Gangam Style nazvaný Kdo neskáče, není Čech.  Všichni hosté dostali koblihy, a masky získaly ceny darované Českou besedou a Společností přátel piva.
    Horlivým tanečníkům do rána hrála už osvědčená kapela Plava laguna. Letošní karneval se opět vydařil, a je to nejlepší pozvánka na příští rok.

Lýdie Muťková


VŠICHNI SPOLEČNĚ DO EVROPSKÉ UNIE
Záhřebští krajané na Záhřebském veletrhu


 Na Výstavišti Záhřeb (Zagrebački Velesajam ) se mezi 13. a 17. únorem konal  6. mezinárodní veletrh turistického ruchu CROTOUR 2013. V rámci tohoto veletrhu se 16. února konal Festival nehmotného dědictví národnostních menšin RCH  (Všichni společně do EU), na kterém vystupovalo 14 tanečníků České besedy Záhřeb. Záhřebské sluníčko, spolu se svou zakladatelkou Ivanou Tichou, zatančilo čtyři české lidové tance (Čtyřpárová, Dívčí kola, Veselka a Hraběnky) a Ivana a Lubor zazpívaly dvě lidové písně (Daleko v cizině a Za tú horú). Jsme hrdí, že jsme se zúčastnili této manifestace, a měli příležitost ukázat jak záhřebští Češi pěstuji o svou kulturu a český jazýk.

Martina Marinkovićová Plechatá


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST BŘEZNU 2013

23. února   sobota Jetelíček vystupuje v ČB Končenice
25. února v 19 h pondělí schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
27. února v 19 h středa schůze správního výboru ČBZ
2. března v 19 h sobota VEPŘOVÉ HODY – tradiční besední zábava
6. března v 19 h středa ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU
13. března v 19 h středa předpremiéra divadelní hry teatra Gavran "Noc Bohů"
16. března v 19 h sobota PREMIÉRA nové veselohry divadelní skupiny ČBZ:
„Úspěch českého inženýra v Indii“ - Cimrman
20. března v 19 h středa oslava narozenin členů Besedy
22. března v 18 h pátek Přehlídka divadelních amatérů v Lipovci
23. března v 16,30 h sobota VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU

Smutné oznámení

Naše členka Vesna Valentová nás opustila v lednu 2013
a náš člen Josip Tomas zesnul v září 2012.

Beseda bude se smutkem vzpomínat na svoje zesnulé členy.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:
M. M.Plechatá, J.Kozáková, T.Ilić, I.Miler, D.Dosegović
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M. M.Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.


© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css